CHI TIẾT BÀI VIẾT - Bệnh viện Đa Khoa Tỉnh Tây Ninh

Quy trình thủ tục xét nghiệm khẳng định HIV - QTQL-BV.0076.01

19/04/2023

Quy trình này ban hành nhằm thực hiện Xét nghiệm Khẳng định HIV cho hầu hết các tình huống tiên lượng có thể xảy ra. Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của các bên tham gia quá trình Xét nghiệm Khẳng định HIV.

         Áp dụng tại các khoa lâm sàng thuộc Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh.

         Ngày ban hành: 19-04-2023, có hiệu lực từ ngày ban hành  

Tải file: Tại đây