CHI TIẾT BÀI VIẾT - Bệnh viện Đa Khoa Tỉnh Tây Ninh

DANH SÁCH QUY TRÌNH HỘI ĐỒNG KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN NĂM 2023

15/01/2024

Danh sách quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn năm 2023:

 • QTKT-BV 0010.01 - Giám sát, cách ly nhiễm khuẩn đa kháng.
 • QTKT-BV 0011.01 - Giám sát, dự phòng viêm phổi liên quan đến máy thở.
 • QTQL-BV 0078.01 - Vệ sinh môi trường bề mặt.
 • QTQL-BV 0079.01 - Giám sát vi sinh môi trường.
 • QTQL-BV 0081.01 - Quản lý dụng cụ tập trung.
 • QTQL-BV 0082.01 - Quản lý đồ vải tập trung.
 • QTQL-BV 0083.01 - Giám sát nhiễm khuẩn.
 • QTQL-BV 0084.01 - Quản lý chất thải y tế.
 • QTQL-BV 0087.01 Kiểm tra giám sát công tác Kiểm soát nhiễm khuẩn.
 • QTQL-BV 0088.01 - Dự phòng sau phơi nhiễm nghề nghiệp.
 • QTQL-BV 0089.01 - Triển khai công tác vệ sinh tay và sử dụng găng tay.

LINK Google Drive