CHI TIẾT BÀI VIẾT - Bệnh viện Đa Khoa Tỉnh Tây Ninh

Thông tin thuốc số 01/TTT-KD-2023: Tổng kết báo cáo phản ứng có hạu của thuốc năm 2022

13/05/2023

        Thông tin thuốc số 01/TTT-KD-2023: tổng kết báo cáo phản ứng có hại của thuốc năm 2022

         Từ tháng 01/01/2022 đến 31/12/2022, khoa Dược Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh đã ghi nhận được 02 báo cáo phản ứng có hại của thuốc (ADR), giảm 80% so với các năm 2021 (10 báo cáo ADR).

Báo cáo 01-2023